DOPAS passend
Vermittlung von polnischen Arbeitskräften und Dienstleistungen                  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest DOPAS  Marzena Balkenhol z siedziba : Antwerpener Straß 8, 48163 Münster
 2. Kontakt z Administratorem bezpieczeństwa informacji możliwy jest także pod adresem e-mail: info@dopasmb.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
       a) realizacji rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników według doświadczenia i kwalifikacji wskazanych w aplikacji oraz podczas rozmów rekrutacyjnych
       b) zbierania ofert pracy od pracodawców i innych agencji pracy oraz zawieranie z nimi umów.
       c) w celach marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora oraz przez podmioty, z którymi DOPAS współpracuje na rzecz osób, których dane osobowe są przetwarzane, odbywający się za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS a także przez WhatsApp w zależności od tego, na jaką formę marketingu wyraziła zgodę osoba, której dane są przetwarzane.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która będzie wskazywała zakres i cel przetwarzania danych osobowych.
 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań DOPAS w odniesieniu do kandydatów.
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy , której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na rzecz osoby, której dane dotyczą , przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO) .
 7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 9. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji, niezależnie od celu przetwarzania, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, tj. do zakończenia procesów rekrutacyjnych, w których uczestniczy osoba, której dane dotyczą, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez tą osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Dane osobowe będą przechowywane również przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, o ile jest to odrębnie uregulowane, ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zobowiązań, których stroną jest Administrator i osoba, której dane dotyczą.
 11. Podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacyjnym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez DOPAS a tym samym warunkiem zawarcia i wykonania umowy przez Administratora. Nie dotyczy to wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego.
 12. Skorzystanie z uprawnienia do żądania usunięcia danych osobowych albo z uprawnienia do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez DOPAS:
 13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom w celu zorganizowania pracy stanowiących część procesu rekrutacji, w tym w szczególności Pracodawcom zagranicznym, z którymi DOPAS ma zawartą umowę współpracy w celu organizacji pracy i wykonania usług pośrednictwa pracy.
 14. Moje dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
E-Mail
Anruf
Karte
Instagram
LinkedIn